Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „všeobecné obchodné podmienky“) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru a služieb predovšetkým programov environmetálnej výchovy medzi občianskym združením CEVEV Malá líška (Ďalej len „predávajúci“) a jej účastníkmi (ďalej len „kupujúci“).

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. 1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je CEVEV Malá líška, so sídlom Staré Hory 344, 976 02, IČO: 53522346, (ďalej len „predávajúci„) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len ako „Všeobecné obchodné podmienky“).
  1. 1.2 Kontaktné údaje predávajúceho:
   mail: ekocentrum@malaliska.sk
   telefón: +421 908 571 635
   sídlo: Staré Hory 344, 976 02
   číslo účtu vo FIO Banke: IBAN SK8383300000002901966514
  1. 1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva„) a na všetky ďalšie práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikli pri obchodnom vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim.
  1. 1.4 Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Špeciálne dojednania obsiahnuté v písomnej kúpnej zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  1. 1.5 Zoznam tovaru a služieb na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a služieb a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe prejaveného záujmu kupujúceho.
  1. 1.6 Predávajúci ponúka viaceré možnosti zliav a cenových zvýhodnení. Tieto nie je možné vzájomne kombinovať v rámci jednej objednávky. Kupujúci sa slobodne rozhodne či a ktorú z aktuálne platných zliav využije.
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
  1. 2.1 Kúpna zmluva je uzavretá, ak predávajúci záväzne akceptuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa rozumie:
   1. 2.1.1 emailová správa kupujúceho zaslaná predávajúcemu a/alebo
   1. 2.1.2 kupujúcim vyplnený a odoslaný formulár na internetovej stránke predávajúceho a/alebo
   1. 2.1.3 telefonická objednávka kupujúceho predávajúcemu.
  1. 2.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom doručení objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonávané oznámenie o doručení objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdrží kupujúci na ním uvedenú e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
  1. 2.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru alebo služby, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
  1. 3.1 Predávajúci je povinný:
   1. 3.1.1 dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar alebo službu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
   1. 3.1.2 zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
   1. 3.1.3 odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
  1. 3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
  1. 4.1 Kupujúci je povinný:
   1. 4.1.1 prevziať zakúpený alebo objednaný tovar alebo službu
   1. 4.1.2 zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie
   1. 4.1.3 nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho
   1. 4.1.4 potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
  1. 4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru a služieb v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 5. Dodacie a platobné podmienky
  1. 5.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov umiestnených na internetovej stránke predávajúceho.
  1. 5.2 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v dohodnutej lehote.
  1. 5.3 Kupujúci je povinný prevziať tovar alebo službu v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, že predávajúci po uzavretí kúpnej zmluvy, avšak pred doručením tovaru kupujúcemu, zistí, že nie je schopný tovar doručiť v dohodnutom čase, je povinný to bezodkladne oznámiť kupujúcemu a navrhnúť mu iný termín doručenia tovaru alebo služby, prípadne iné vhodné riešenie. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
  1. 5.4 Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri prebratí tovaru. Najmä sa dohodnúť s osobou poverenou doručením tovaru na presnom čase prebratia tovaru. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a na potvrdenie doručenia a odovzdania tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. V prípade, že kupujúci neposkytnutím ani minimálnej súčinnosti pri doručovaní tovaru spôsobí, že doručovanie tovaru bude neúspešné, predpokladá sa, že kupujúci odmietol tovar prevziať. Náklady spojené s opätovným doručovaním tovaru je povinný zaplatiť kupujúci v súlade s bodom 6.6. týchto VOP. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru
  1. 5.5 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
  1. 5.6 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení, či nejaví známky poškodenia, či nejde o zjavne iný tovar, alebo či tovar nemá akúkoľvek vadu, ktoré možno okamžite zistiť (ďalej len ako „zjavné vady“). V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, alebo dodaný tovar vykazuje iné zjavné vady, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu, vybaví predávajúci tento podnet ako reklamáciu v zmysle reklamačného poriadku a týchto všeobecných obchodných podmienok.
  1. 5.7 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
  1. 5.8 Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru. Pri dodávke tovarov, ktoré sa obvykle dodávajú aj so záručným listom, bude tento pripojený k zásielke dodaného tovaru.
 6. Kúpna cena
  1. 6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru alebo služby dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena„). Kupujúci je oprávnený uhradiť kúpnu cenu formou:
   1. 6.1.1 platby v hotovosti alebo
   1. 6.1.2 bankovým prevodom na účet predávajúceho.
  1. 6.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  1. 6.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
  1. 6.4 V prípade, že je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, predávajúci je oprávnený vyúčtovať a kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej uhradenému preddavku (zálohe).
  1. 6.5 V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
  1. 6.6 Náklady na doručenie tovaru znáša v celom rozsahu predávajúci, ak sa strany nedohodnú inak.
  1. 6.7 Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
  1. 7.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia objednávky. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby je povinný predávajúci nahradiť kupujúcemu, len v tom prípade, ak výrobok plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný.
  1. 7.2 Znenie odseku 7.1 sa nevzťahuje na virtuálne a elektronicé produkty a služby ako aj na zorganizované podujatia pred uplynutím zmluvnej 14 dennej lehoty.
  1. 7.3 Odstúpenie od zmluvy upravené v bode 5.3. týchto VOP týmto nie je dotknuté.
 8. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  1. 8.1 V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. kupujúci udeľuje týmto súhlas so spracovaním všetkých poskytnutých osobných údajov a to nielen predávajúcemu, ale aj tretím osobám, ktorým predávajúci sprístupní osobné údaje kupujúceho za účelom zabezpečenia všetkých povinností, ktoré mu vyplývajú z kúpnej zmluvy.