Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok je platný od 1.4.2021. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii na www.malaliska.sk

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. 1. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov a občianskym združením CEVEV Malá líška, so sídlom Staré Hory 344, 976 02, IČO: 53522346, (ďalej len „predávajúci„) pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru. Ak je kupujúci podnikateľským subjektom vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim upravuje obchodný zákonník v platnom znení. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto reklamačným poriadkom, že s ich ustanoveniami súhlasí a zaväzuje sa nimi riadiť  vo všetkých vzťahoch s predávajúcim.
  1. 2. Dĺžka záruky je 24 mesiacov pokiaľ nie je stanovené inak.
  1. 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, v prípade, že tento deň nemožno určiť, záručná doba začína plynúť dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa na výrobku vyskytnú a kupujúci ich uplatní počas záručnej doby v zmysle tohto reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je povinný uplatniť zjavné vady ihneď ako ich zistil, alebo ako ich pri náležitej starostlivosti zistiť mal a mohol. V zmysle platných právnych predpisov je predávajúci povinný poskytovať 6-mesačnú záručnú dobu na ním predávané tovary, predávajúci má však záujem na poskytovaní kvalitných služieb, a preto nad rámec zákona garantuje kupujúcemu dvojročnú záruku na všetky tovary zakúpené prostredníctvom webových portálov predávajúceho. Posledná veta tohto ustanovenia sa netýka reklamácie spotrebného materiálu v zmysle článku V. tohto reklamačného poriadku.
  1. 4. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru.
  1. 5. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
 2. Záručné podmienky
  2.1. Kupujúci je povinný prekontrolovať stav tovaru (zásielky) ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie obalov) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky (nesedí počet balíkov, poškodené balíky) a o odmietnutí zásielky bezodkladne informovať predávajúceho. Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu zásielku zjavne poškodenú alebo nekompletnú (nesedí počet balíkov s prepravným listom) a potvrdí svojim podpisom korektné doručenie, nie je možné reklamáciu dodatočne uplatniť. Predávajúci vyvíja maximálnu snahu zabezpečiť profesionálne a bezchybné doručovanie tovaru, ak by však došlo k vadnej dodávke tovaru a išlo by o zjavnú vadu, po potvrdení bezchybnej dodávky tovaru kupujúcim, sú možnosti predávajúceho vo vzťahu k doručovateľom tovaru značne obmedzené, napriek tomu predávajúci vyvinie snahu, takúto reklamáciu vyriešiť, preto je potrebné bez zbytočného odkladu kontaktovať predávajúceho zaslaním emailu na ekocentrum@malaliska.sk.
  2.2. V prípade, že kupujúci uplatní reklamáciu riadne a v rámci záručnej doby, predávajúci vybaví túto reklamáciu v zmysle tohto reklamačného poriadku a platných právnych predpisov. Kupujúci vyplní reklamáciu prostredníctvom formulára. 
  Tento formulár si kupujúci stiahne ako PDF súbor, vytlačí a priloží k reklamovanému tovaru ako popis závady.
  Miestom pre uplatnenie reklamácie je miesto podnikania predávajúceho: CEVEV Malá líška, Staré Hory 344, 976 02
  2.3. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou alebo doručiť osobne na adresu sídla (kupujúci musí zvoliť takú prepravnú službu, ktorá tovar doručí priamo na adresu prevádzky, zásielky predávajúci nevyzdvihuje u prepravcu a budú pravdepodobne vrátené späť). Balík musí byť označený viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: Reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva, ak sa s predávajúcim nedohodol inak mailom alebo telefonicky), kópiu dokladu potvrdzujúceho uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle všeobecných obchodných podmienok a Záručný list, ak ide o výrobok s evidovaným sériovým číslom, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo.). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý! Náklady za prepravu reklamovaného tovaru hradí kupujúci. Náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
  2.4. Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré bol kupujúci pri uzatvárania zmluvy (objednávky) upozornený. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
  2.5. Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, pokiaľ bol tovar v minulosti reklamovaný, tiež doloží doklad o predchádzajúcej reklamácii. Na nadobúdacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musia byť rovnaké sériové čísla, ako na reklamovanom výrobku (pokiaľ výrobok sériové číslo má).
  2.6. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávnym použitím ako aj použitím nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným používaním. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebením.
  Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie tovaru:
  – spôsobené mechanickým poškodením,
  – ak bol tovar používaný v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi boli značne odlišné od štandardných podmienok, v akých sa tovar obvykle využíva, najmä v prípade, že boli podmienky odlišné aké stanovuje výrobca tovaru pre jeho použitie,
  – spôsobené neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  – poškodeného nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, alebo všeobecnými zásadami,
  – spôsobené prevedením nekvalifikovaného zásahu,
  – ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.),
  – ak bolo poškodenie spôsobené prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
  – V prípade, že tovar je elektronickej alebo virtuálnej podoby, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškrabané apod.). Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom virtuálneho/elektronického produktu a akceptuje licenčné podmienky tvorcu.
 3. Spôsob vybavenia reklamácie
  1. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený, alebo vymenený za nový. Predávajúci je oprávnený vadný tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými, alebo lepšími úžitkovými vlastnosťami, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Pokiaľ nie je výmena, ani oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. (V prípade zľavy nie je možné túto vadu neskôr reklamovať). V prípade, že predávajúci vadu neodstráni ani tovar nevymení za rovnaký tovar bez vád, má kupujúci nárok na vrátenie peňazí, ktoré predávajúcemu za tovar zaplatil. Predávajúci tiež vybaví reklamáciu vrátením peňazí kupujúcemu v prípade, že sa na tovare vyskytne tá istá vada minimálne trikrát, t.j. tovar už bol minimálne dvakrát reklamovaný z rovnakého dôvodu.
  2. Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, najviac však v lehotách určených príslušnými právnymi predpismi. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie, ak bola vada odstránená, v prípade výmeny tovaru začína plynúť nová 24 mesačná záručná doba.
  3. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní kupujúceho, že jeho reklamácia bola vybavená, a to telefonicky, SMS správou, alebo e-mailom. Pokiaľ kupujúci zaslal tovar na reklamáciu prostredníctvom prepravnej služby, predávajúci odošle tovar na adresu kupujúceho rovnako prepravnou službou.
  4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Spotrebný materiál
  1. Ak je obsahom balenia alebo predmetom kúpy spotrebný materiál jeho životnosť je 6 mesiacov, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Zo záruky sú vždy vylúčené batérie, či už samostatné alebo zabudované v tovare.